Ozbek tagamlary

kumarhane kralı


Şahyr olaryň ylymly adamlar bolmaklary üçin uly alada edýär. nji ýylda Hemze Mürze tarapyndan ýolbaşçylyk edilen Eýran şasynyň goşunlary Marynyň üstüne dökülende, Mollanspes hem olara garşy bolan söweşlere gatnaşýar. Şol söweşleriň birinde agyr ýaralanýar we 1862- nji ýylda aradan çykýar. Şonda ýekejede özbek eşikli gyza duşmadym. Hemmesem ýüzerine reňk çalýardy. Şol ýyllar Aşgabatda- da başy ýaglyksyz gyz ýokdy. Menem käwagt işdämiñ başga tagamlary küýseýşi ýaly, ýürekden çykan, arassa türkmençe ýazgylary küýseýän. Turkmen Habar Gullugy. Älem giňişligine ilkinji milli aragatnaşyk emeli hemrasynyň çykarylmagy bilen, dünýä ülňülerine laýyk gelýän telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamyny döretmek üçin uly mümkinçilikler we şertler peýda boldy. - nji ýylyň 9- njy iýunyndan “ TürkmenÄlem520E” milli aragatnaşyk hemrasy arkaly türkmen teleýaýlymlarynyň ýedisi HD formatynda. Toý dabaralary, banketlar, doglan günler, kafe, restoranНаша страница в instagram.

 • Uzbek kino temur skachat

 • Kino jangari kinolar uzbek tilida

 • O zbekiston yangi tarixi kitob

 • Han atlas uzbek restaurant

 • One million uzbek coders регистрация


 • Video:Ozbek tagamlary

  Ozbek tagamlary


  Elbetde, Martanyň myhmansöýerligi öwgä mynasyp, emma Merýem Isany diňlemek bilen has « gowusyny saýlady» ( Luka 10: 38— 42 ). bezenişipdirler, lezzetli tagamlary taýýarlapdyrlar. Häzir- ki günde- de bu baýramy örän giň belleýäris. Nowruz- da daşgazanlarda semeni, halim taýýarlanýar, oýun- gülki öwjüne galýar. Şonuň bilen birlikde, näsaglaryň, kömege mätäç adamlaryň halyndan habar alynýar. · Somsa, palow, çekdirme, pişme we milli aşpezligiň beýleki tagamlary hödür edildi. Türkmen tamdyr çöregi hem italýan topragyndaky türkmen saçagynyň bezegi boldy. Ýeri gelende aýtsak ähli milli tagamlary türkmen aşpezleri taýýarladylar, olar serginiň barşynda türkmen aşpezliginiň tagamlaryny taýýarlap myhmanlara hödür edýärler. · Bu desganyň aýratynlyklarynyň biri- de diňe bir meşhur özbek tagamlary däl- de, eýsem seýilgähiň merkezi köçebagyna açylýan ajaýyp manzara bolar, bu ýerde özbek paýtagtynyň özboluşly ymaratynyň, ýagny Özbegistanyň binagärçiligi we şäher gurluşygy ýadygärligi bolan telewizion diňiniň “ ekiz taýy” gurlar. Garaşsyzlyk goşa ganat- goşa bagt. 2- nji okýabrda S. Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde Gahryman Arkadagymyzyň “ Garaşsyzlyk — bagtymyz” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa uniwersitetimiziň professor- mugallymlary, talyp ýaşlary we oba hojalyk ulgamynyň işgärleri gatnaşdylar. Türkmen halkynyň Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni bilen baglanyşykly däpleri, edebi eserleri, ýerine ýetirilen nakgaş, heýkel, amaly- haşam sungatynyň eserleri, halk oýunlary, toý tagamlary barada gyzykly gürrüňler edildi. Söhbetdeşligi « Altyn Asyr» teleýaýlymy ýazgy etdi.

  Biz gelejekde boljak synaglara taýýar bolmaly we Ýehowanyň bizi goldajakdygyna, gorajakdygyna ýürekden iman etmeli. Şonuň üçin Ýolbaşçylyk maslahaty - nji ýyl üçin Zebur 34: 10 - y saýlady. Aýatda: « Ýehowany agtarýanlar hor bolmaz» diýilýär. · Türkmen Bakjasynyň Soltanyny Sarpalap. Awgust aýynyň ikinji ýekşenbesinde Türkmenistanda umumymilli baýramçylyk bolan Türkmen gawunynyň güni giňden we dabaraly bellenilip geçildi. Şanly senä bagyşlanan dabaralar paýtagtymyzda we welaýatlaryň teatrlarynyň sahnalarynda hem- de konsert meýdançalarynda guraldy. · Sefewi şasy, şa Apbasyň ýaşlygyndan peýdalanan özbek Abdulmömin han hijriniň 996- njy ( miladynyň 1587- nji) ýylynda Hyrady, ondan bir ýyl soň bolsa mukaddes Maşady basyp alýar. Hijriniň 1006- njy ( miladynyň 1597- nji) ýyly geçenden soň, şa Abbas Sefewi özbekleri Hyratdan hem- de mukaddes Maşatdan çykarýar. · Türkmenistan bilen Özbegistanyň dostlugynyň hatyrasyna Aşgabatda Magtymguly şaýolunyň ugrunda “ Daşkent” Medeni dynç alyş seýilgähi gurlar. Gurluşyk meýdançasy hökmünde “ Güneş” seýilgähiniň çägi saýlanyp alyndy. Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy bolan “ Zehinli iş” hojalyk jemgyýeti bu gurluşygyň hem taslamaçysy, hem- de potratçysydyr. · Merkezi Aziýa — milli tagamlar. Aziýanyň milli tagamlary dürli- dürlüdir, eýsem- de bolsa, olaryň özara meňzeşligi- de bardyr. Mysal üçin, bu sebitiň ähli ýurdunda tüwüdir gök önüm giňden ulanylýar. Aziýa naharlarynyň ählisini- de agzynyň tagamyny bilýänleriň mynasyp baha bermegine görä, datly.

  Fenerbahçeli Janköýerler Tarapyndan Sabyrsyzlyk Bilen Garaşylýan Mesut Özil Stambula Geldi. Mar 21, · Here is first version of Uzbek dictionary here you can listen pronunciation of spelling English language, in this version only words about body of human, in the next versions will upload a lot of words, and you will have more possibility to improve your Uzbek language! · Türkmenistanda Bütindünýä Miras Güni Bellenildi. Aşgabatdan 480 km demirgazykda Amyderýanyň gadymy akymynyň golaýynda, iki Sany möhüm kerwen ýollarynyň kesişýän yerinde: gündogara, Hytaýa biz - demirgazyk günbatara, Wolga derýasyna, beýik Yupek ýolunyň iri şäherleriniň biri Bolan Köneürgenç ýerleşýär günortadan. · Minaranyň 1930- njy ýylda prof. Ýakubowskiý tarapyndan okalan kufa stilinde ýazylan ýazgysynda şeýle diýilýär: “ Iki dünýäniň şalaryndan iň bagtly patyşa, Allah onuň rehimdarlygyna keremdarlyk etdi we oňa hakykatyň işigini açdy hem- de ol kuwwatly patyşa araplaryň we arap dälleriň penakäri, älem- jahanyň we diniň şöhlesi, yslamyň we. · Taryhda Mesopotamiýanyň ( Derýaaralygy) medeniýetiniň başyny başlan Sümer ilaty hasaplanylýar. Alymlaryň pikirine görä, sümerliler Orta Aziýadan Hazar deňzi. Önüm öndürijiler, zawod, Hytaýdan üpjün edijiler, productshli önümler we çözgütler satuwdan soň hünärmen hyzmatlary bilen ýokary hilli we ajaýyp gelýär. Bazara gönükdirilen we müşderilere gönükdirilen, indi derrew bolýan zatlarymyz. Win- Win hyzmatdaşlygyna tüýs ýürekden garaşyň!

  ]